Keen is de sheriff?(ouk to´n lustern -mp4)

(als Hör- und Mitlesetext – mp4 s.u.)

Leve lüüd,

nu is op de klenner wintertyd, man vun winterwedder sünd wy doch wat weg. Let meist so, as wen noch harvst is. Und harvsttyd is joa leyders ouk de tyd, in dee  de goarners eern skyt in´t holt voarn doot. By us in´t rebeet is t.b. eyn steed, doar süt dat erder ut as in eyn goarn in´t dörp, tomindst wat de planten angeyt, dee doar wassen doot. Springkruut, Japaanske Knöterich,  und ander planten, dee doar niks to söken hebbt. Nülichst, is al pår weeken trüch,  hev ik eyn vun düsse lüüd wedder mål ansnakkt  – ik har em dat al eens seggt, dat sik dat ny höört und dat ouk eyn „Ordnungswidrigkeit“ is. Doch düsse dag wöör he meyst vünsk – he lenk av, ik sal lever de muerresten by us hov wegrümen, he wul op myn anspråk stuur ny ingån. Ik hev em dat nocheens nåbröcht. Dor stel he my de fråg, ov ik de sheriff weer ?

Und doarmit har he de någel middenmang op de kop dråpen – doar liggt de has in ´peper.  Ny, dat ik de sheriff bün, klår. De lüüd bölkt nå de sheriff, wen se eyn an de kleur vu´nt blankpoleerte auto kümmt, doch  de ümwearld geyt se niks an – doar sal keen vun amt hinkyken. Dat givt regelwarken even wyldat  eyn deel vun de minsken sachs to eynvak strikkt sünd. Und ouk mit düsse verordnen givt noch eyn barg lüüd, dee sik niks doarby denken doot.  Aver geyt dat öäverhaupt? Niks doarby denken!? Keen stüert den de skuuvkår mit den skyt ut de goarn in dat holt? Keen voart den de trekker!?  Dat is doch de minsk, dee sik vöärnåmen har, nu dat tüüg optolåden und ”mit Wissen und Wollen“, also mit vöärsads, tegen de regels  to verstötten.  Also bruukt wy wol doch wedder de dörpssheriff, dee de opdrag het, swynjakken to våten to krygen , wen se dat lykers ny låten künnt. Ouk wen Sisyphus gröten let, minder wöör dat warrn, denk ik.

Ov gelt op dörp ”regels sünd dorto doar, dat se ny acht ward”? Skynt meyst so to ween, wen ik my de vlachen, dee de lüüd so ”inricht“ hebbt, bekyken do…  Und den noch de heele platikskyt doarto, de so döärch de tegend weyt. Veel swat-witte planenvindsel doarby – vun dee, de us kulturlandskap behollen, as se propageert…

Eyn sheriff ward wol ny geaven, man is dat recht, dat de kommun meyst niks doartegen deyt? As by de landklau… Verdacht? Mag ween, man de anter is ”doar is keen personal, dat sik kümmern kan” – Dat is joa meyst ´n beten anarchie, is´t ny!?

Good gån und bregen anknibsen, ouk sünner sheriff!

Niels

Keen is de sheriff – to´n lustern und leren
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.