Anslag op de natuur

...ouk de stam is nu dålsågt worden...

Leve lüde,

De wandel van´t klima måkt de summers hitter un dröger. So hebbt ouk de olden obstbööm in Bargfeld wat avkreagen. Männigeen boum is avsturven. In de laate harvst hät de dörpsmenskap de bööm markeert, üm se ümtosågen. Doch dat gaev ünder de inwåners lüde, dee en blik vöär de skuds van´t natuur hebbt. So is ünder dat achten van de plicht, dat keeneen sik op de stråt an en dålvullen boum stötten kan – dee „Verkehrssicherungspflicht“ – uthandelt worden, dat ni de heele boom dålstrekkt ward, de stam sul stånblyven un so vöär kävers un ander deerten en refugium to waaren. Lokken in de bööm sünd hael van belang vöär derten, ümdat se t.b. en vlach vöär de winterslap hebbet. So wöör dat dän ümset un de stäm sünd so op de höygte van 150cm stånbleaven. Allens good! De insads vöär de natuurskuds deit sik jümmer wedder lonen.

Doch dat woord „natuurskuds“ is skynts en skimpwoord vöär de lüde, dee in ear bregen noch as vöär vövtig jåren togang sind. Blots üm un bi en week later laegen ouk de stäm dål! Ik hev dän van en van de „dörpsvöarstand“ to weten kreagen, dat se ouk niks weaten… See hebbt – as avsnakkt – de bööm op de 150cm stån låten – keyn dee achternå doch noch avsågt het, dat kunden se ouk ni seagen… Skåd! So ward dän wol op döärp politik måkt!

An ander steed – an de Bruchweg – sind ouk noch bööm markert, de avsturven sind. Ouk hyr givt de sjangs, doch noch en, twe stäm stån to låten. Ik bin heel lüsken, ov de grote unbekennte weader de såg ansetten ward ov dörv…

Toch ouk nije bööm sind plant (kyk op dat bild an´t end van disse artikel). worden. Dat is doch ouk wat, tomindst vöär de aarnt un beten vöär dat klima!

appelboum dålsågt un nije oubstboum blangenby

Good gån –

Niels

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.